Genderová rovnost a ekonomika

Evropa v bodě obratu. Pandemie způsobila velké ekonomické potíže a prohloubila existující nerovnosti v našich společnostech. Ruská vojenská agrese proti Ukrajině vyústila v porušení humanitárního práva a práva lidských práv a destabilizaci míru v Evropě. Znovu jsme si připomněli, že prosperita a dlouhodobá stabilita Evropy závisí na fungujících demokratických mechanismech. Migrační a uprchlická krize představuje výzvu pro členské státy EU, které musí chránit svá lidská práva a zajistit svou integraci. Rostoucí náklady na energii, zboží a služby způsobují, že tito zranitelní lidé mají problém vyjít s penězi. Změna klimatu představuje pro lidstvo existenční hrozbu. Všechny tyto krize mají jasný genderový rozměr.

Dnešní výzvy budou formovat zítřejší Evropu. Abychom vybudovali trvalou unii rovnosti pro budoucí generace, musíme jednat hned. Úkolem, který stojí před Evropou, je převzít odpovědnost za svou politickou strukturu a zajistit, aby byla místem, kde ženy a muži, dívky a chlapci v celé své rozmanitosti budou mít rovné příležitosti prosperovat a účastnit se společnosti. Dnešní stav Evropy by neměl být vnímán jako soumrak civilizace, kde každá krize představuje novou příležitost – příležitost k přehodnocení, přestavbě a opětovnému získání moci. Máme impuls k tomu, abychom znovu nastartovali evropské ekonomiky a učinili je spravedlivějšími, udržitelnějšími a genderově inkluzivnějšími.

Prosazovat rovnost žen a mužů Poslání federace ve všech jejích činnostech, jak to vyžadují smlouvy. Rovnost pohlaví je základní hodnotou Evropské unie, základním právem zakotveným v Listině základních práv Evropské unie a klíčovým principem evropských pilířů sociálních práv. Účelem konference je diskutovat o tom, jak nejlépe prosazovat rovnost pohlaví v nové realitě se zvláštním zaměřením na ekonomická a sociální práva. S ohledem na Evropský rok mládeže 2022 konference usnadní dialog s mladou generací a bude řešit výzvy, kterým dnes mladí lidé čelí, aby zítra dosáhli unie rovnosti.

READ  Premiér Orbán je proti evropskému zákazu ruského plynu, protože „neúměrně ovlivňuje maďarské rodiny“

Konference se bude konat v Praze a setkají se na ní zástupci Komise, Evropského parlamentu, členských států EU a kandidátských zemí, agentur EU, nevládních organizací, sociální partneři, mládežnické organizace a řada dalších klíčových zainteresovaných stran.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.