Výbor hledá zpětnou vazbu ke zlepšení webových stránek veřejného sektoru a dostupnosti mobilních aplikací

Evropská komise dnes (19. července) přijala kladné hodnocení českého plánu obnovy a odolnosti. Jedná se o důležitý krok směrem k tomu, aby EU vyplatila granty ve výši 7 miliard EUR v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Toto financování podpoří realizaci kritických investičních a reformních opatření stanovených v českém plánu obnovy a odolnosti. Bude hrát hlavní roli při pomoci České republice se vymanit z pandemie COVID-19.

Fond rychlé reakce je jádrem NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem v celé Evropské unii. Český plán je součástí bezprecedentní koordinované reakce Evropské unie na krizi COVID-19, s cílem čelit společným evropským výzvám přijetím zelených a digitálních transformací, posílit ekonomickou a sociální odolnost a soudržnost jednotného trhu.

Výbor vyhodnotil český plán na základě kritérií stanovených v nařízení RRF. Analýza komise zvážila zejména to, zda investice a reformy obsažené v plánu České republiky podporují zelené a digitální transformace; Přispívat k účinnému řešení výzev identifikovaných v evropské kapitole; Zvyšování růstového potenciálu, vytváření pracovních míst a ekonomické a sociální odolnosti.

Zabezpečení zelené a digitální transformace v České republice

Hodnocení českého plánu provedené Komisí zjistilo, že přiděluje 42% své celkové alokace na opatření podporující cíle v oblasti klimatu. Plán zahrnuje investice do obnovitelné energie, modernizaci rozvodných sítí ústředního vytápění, výměnu uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti v obytných a veřejných budovách. Plán rovněž zahrnuje opatření na ochranu přírody a hospodaření s vodou a investice do udržitelné mobility.

Hodnocení českého plánu provedené Komisí zjistilo, že přiděluje 22% své celkové alokace na opatření podporující digitální transformaci. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, a to i v oblasti zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci digitálních podniků a projektů v kulturních a kreativních odvětvích. Plán rovněž zahrnuje opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů pro zlepšování dovedností a jejich přetváření.

READ  Fórum New European Political Community Forum pořádá své ustavující zasedání v Praze

Posílení české ekonomické a sociální odolnosti

Komise má za to, že český plán účinně řeší všechny nebo důležitou podmnožinu hospodářských a sociálních výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země, která Radě v evropském semestru v letech 2019 a 2020 adresovala České republice Rada.

Plán stanoví opatření k řešení potřeby investic do energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, udržitelné dopravy a digitální infrastruktury. Cílem mnoha opatření je řešit potřebu posílit digitální dovednosti, zlepšit kvalitu a začleňování vzdělávání a zvýšit dostupnost zařízení péče o děti. Plán rovněž počítá se zlepšením podnikatelského prostředí, zejména prostřednictvím intenzivnějších opatření e-governmentu, reformních postupů pro vydávání stavebních povolení a protikorupčních opatření. Výzvy v oblasti výzkumu a vývoje musí být zlepšeny prostřednictvím investic zaměřených na posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru a finanční a nefinanční podpory inovativních společností.

Plán představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci v České republice, a proto vhodně přispívá ke všem šesti pilířům uvedeným v nařízení o RRF.

Podpora průkopnických investic a reformních projektů

Český plán navrhuje projekty ve všech sedmi hlavních evropských regionech. Jedná se o konkrétní investiční projekty, které se zabývají otázkami společnými pro všechny členské státy v oblastech zaměstnanosti a růstu požadovaných pro dvojí přechod. Například Česká republika navrhla 1,4 miliardy eur na podporu energeticky efektivní obnovy budov a 500 milionů eur na podporu digitálních dovedností prostřednictvím vzdělávání a investic do programů zlepšování dovedností a přetváření celé pracovní síly.

Hodnocení výboru zjistilo, že žádná akce zahrnutá v plánu by nezpůsobila žádné významné poškození životního prostředí v souladu s požadavky stanovenými v RRF.

Opatření navržená v ozdravném plánu a flexibilita kontrolních systémů jsou přiměřená k prevenci, odhalování a nápravě korupce, podvodů a střetu zájmů v souvislosti s použitím finančních prostředků. Očekává se také, že ujednání účinně zabrání dvojímu financování podle uvedeného nařízení a dalších programů ITU. Tyto systémy dohledu jsou doplněny dalšími audity a postupy dohledu obsaženými v návrhu Komise na výkonné rozhodnutí Rady jako milníky. Tyto milníky musí být splněny, než Češi podají Komisi první žádost o platbu.

READ  Nadcházející události v oblasti Houstonu

Předsedkyně Ursula von der Leyen řekla: „Evropská komise se dnes rozhodla dát českému plánu obnovy a odolnosti ČR zelenou. Tento plán bude hrát důležitou roli při podpoře přechodu k zelenější a digitální budoucnosti v České republice. Akce které zlepšují energetickou účinnost a digitalizují veřejnou správu. Odrazující zneužití veřejných prostředků je plně v souladu s cíli NextGenerationEU. Rovněž vítám silné zaměření plánu na zvýšení odolnosti českého systému zdravotní péče s cílem připravit se na budoucí výzvy. s vámi na každém kroku, abyste zajistili plnou implementaci plánu.

Hospodářský komisař Paolo Gentiloni uvedl: „Plán obnovy a odolnosti České republiky významně podpoří snahy země postavit se na nohy po hospodářském šoku, který způsobil pandemii. 7 miliard EUR v NextGenerationEU, které poplynou do České republiky v příštích pěti letech bude podporovat široký program reforem a investic zaměřených na budování ekonomiky Udržitelnější a konkurenceschopnější Zahrnuje velmi velké investice do renovace budov, čisté energie a udržitelné mobility, jakož i opatření na posílení digitální infrastruktury a dovedností a digitalizace veřejného sektoru služby Obchodní prostředí bude těžit z posílené e-governmentu a protikorupčních opatření. Plán bude rovněž podporovat zlepšení zdravotní péče, včetně Podporuje prevenci rakoviny a rehabilitační péči. “

Další kroky

Komise dnes přijala návrh výkonného usnesení Rady o poskytnutí grantu ve výši 7 miliard EUR České republice v rámci Fondu pro znovuusídlení (RRF). Rada bude mít nyní zpravidla čtyři týdny na přijetí návrhu Komise.

Schválení plánu Radou umožní České republice vyplatit předběžné financování ve výši 910 milionů EUR. To představuje 13% z celkové částky přidělené České republice.

Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident pro ekonomiku, která funguje pro lidi, uvedl: „Tento plán nastaví Českou republiku na cestě k oživení a podpoří její ekonomický růst, jak se Evropa připravuje na zelené a digitální transformace. Česká republika hodlá investovat do obnovitelných zdrojů energie a udržitelná doprava při současném zlepšování energetické účinnosti v budovách. větší než digitální konektivita po celé zemi, posilování digitálního vzdělávání a dovedností, digitalizace mnoha jejích veřejných služeb. Je vítaným zaměřením na zlepšení podnikatelského prostředí a systému soudnictví, protikorupční opatření a posílení e-governmentu – vše ve vyvážené reakci na ekonomickou a sociální situaci v České republice. Jakmile bude tento plán řádně uveden do praxe, pomůže Čechům vybudovat pevné základy pro budoucnost. “

READ  Majchrzak vyřazuje druhého nasazeného Musettiho z Tata Open, Veselý se uklání

Komise povolí další platby na základě uspokojivého plnění milníků a cílů stanovených v rozhodnutí výkonné rady, odrážející pokrok v provádění investic a reforem.

více informací

Otázky a odpovědi: Evropská komise podporuje český plán obnovy a odolnosti

Obnova a odolnost: Otázky a odpovědi

FPracovní dokument o plánu obnovy a odolnosti v České republice

Návrh rozhodnutí výkonné rady o schválení posouzení plánu české odolnosti a obnovy

V příloze je uveden návrh výkonného rozhodnutí Rady o schválení posouzení českého plánu obnovy a odolnosti

Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející návrh prováděcího rozhodnutí Rady

Nástroj pro obnovu a odolnost

Seznam zařízení pro obnovu a odolnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *