Zásadní změny v odpovědnosti zaměstnavatelů COVID-19 v České republice od března

Epidemiologická situace v České republice je vážná a má negativní výhled. V únoru se přes veškerou snahu české vlády o omezení osobních kontaktů mezi občany šíření COVID-19 zrychlilo. Klíčové roli ve zhoršení situace hraje rychlé šíření nových kmenů viru COVID-19.

V reakci na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 učinila česká vláda následující neobvyklé kroky:

Omezení svobody pohybu

Od 1. března 2021 do půlnoci do 21. března 2021 23:59 česká vláda zakázala lidem vstup do České republiky bez omezení:

 • Všichni lidé mají trvalé bydliště nebo bydliště z území okresu nebo z Prahy; A
 • Vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy pro všechny lidi, kteří nemají trvalé bydliště nebo bydliště na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy.

Současně bylo z tohoto zákazu povoleno několik výjimek, z nichž jedna byla cestování do práce.

Zaměstnanci mohou pokračovat v práci v jiném okrese, než je jejich trvalé bydliště nebo bydliště. Jsou však povinni prokázat důvod použití této výjimky, pokud mají všechny potřebné informace písemným potvrzením od zaměstnavatele, pracovní smlouvou nebo pracovním či podobným průkazem. Certifikát může být vydán na určité období a Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svém webu doporučený (nezávazný) vzorek takového certifikátu.

Stále platí, že pro cestu do okresu nebo hlavního města Prahy není vyžadováno potvrzení ani potvrzení.

Vláda vybízí zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům umožnili pracovat z domova. Například v administrativních činnostech by měl být na pracovišti přítomen pouze požadovaný počet osob, aby byl chráněn majetek a základní funkce, jinak budou všichni zaměstnanci muset následující tři týdny pracovat z domova.

Ochrana dýchacích orgánů

26. února 2021 vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření povolující pohyb a ubytování:

 • Ve všech interiérech budov (mimo obytný prostor nebo přístřešek), včetně vnitřních prostor na pracovištích;
 • Všude jinde veřejně přístupné v městské zóně obce; A
 • Všechna ostatní místa, která jsou veřejně přístupná mimo obecní zónu obce, alespoň v intervalech menších než 2 m na jednom místě a současně, pokud nejsou členy jedné rodiny;

Pouze s následujícími prostředky na ochranu dýchacích cest (nos, ochrana úst):

 1. Respirátor nebo podobné zařízení s minimální filtrační kapacitou nejméně 94% (např.FFP2, CN 95) (vždy bez výfukového ventilu);
 2. Lékařská maska; Nebo
 3. ஒ SN EN 14683 + Podobné zařízení, které splňuje všechny technické podmínky a požadavky normy AC.

Pro některé společnosti (např. Obchody, servisní společnosti nebo zdravotnická zařízení) byla zavedena přísná pravidla, kdy je nutné zakrýt si ústa a nos výhradně respirátorem (viz bod výše) a nenahrazovat je lékovou maskou nebo podobným zařízením.

READ  V České republice byl spatřen pár čápů bílých stejného pohlaví

Výše uvedená pravidla se například nevztahují na lidi při výkonu práce na pracovišti nebo při výkonu jiných obdobných činností v době provádění této činnosti na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Zaměstnavatelé jsou nyní povinni vybavit zaměstnance dostatečným počtem ochranných dýchacích přístrojů pro každou změnu zaměstnání. Tato odpovědnost neplatí, pokud zaměstnanec nepřijde do fyzického kontaktu s ostatními, pokud jde o výkon práce a výkon práce (např. Při práci na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

Narušení bezpečnosti v souvislosti s protiinfekčními opatřeními proti COVID-19

24. února 2021 Podle názoru Ministerstva zdravotnictví není zaměstnavatel povinen stanovit bezpečnostní přestávky, pokud Ministerstvo zdravotnictví nařídí použití dýchacích bezpečnostních prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví odůvodňuje výše uvedené rozhodnutí z následujících důvodů. Právo na narušení bezpečnosti vzniká, jsou-li splněny následující podmínky: (i) Práce je podle zákona o ochraně veřejného zdraví klasifikována jako nebezpečná (tj. Práce typu 3, 4 nebo 2R); A ii) bezpečnostní zařízení je přiřazeno jako osobní ochranný prostředek. Ministerstvo zdravotnictví dospělo k závěru, že mimořádná akce, nikoli osobní ochranné prostředky, zakazuje pohyb a pobyt bez dýchacích bezpečnostních prostředků, z čehož se právo na porušení ochrany nevztahuje na opatření proti infekci COVID-19.

Takový výklad je však krátký a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Vypadá to, že je v rozporu se smyslem a účelem ustanovení § 39 zákona, který upřesňuje podmínky ochrany zdraví při práci. Nemělo by se zapomínat na to, že účelem poskytování bezpečnostních přestávek je vytvoření pracovních podmínek, které zaměstnancům umožní bezpečnou práci. Poskytnutí příležitosti zbavit se stresu způsobeného nošením ochranných dýchacích prostředků je bezpochyby nezbytnou podmínkou bezpečné práce. Tento stres existuje bez ohledu na to, které předpisy nebo čí požadavky ukládají povinnost nosit ochranné dýchací prostředky. V této souvislosti nelze učinit jiné rozhodnutí než to, že pokud má zaměstnanec trvale nosit ochranu dýchacích cest, musí být vždy poskytnuty bezpečnostní přestávky.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce dospěl k podobnému závěru a doporučuje zacházet s dýchacími bezpečnostními prostředky, jako jsou osobní ochranné prostředky, a v souvislosti s jejich používáním umožňuje zaměstnancům poskytnout jim jako alternativu osobní prostor a pro osobní hygienu při nošení dýchacích bezpečnostních prostředků práce.

S ohledem na výše uvedené je vhodné respektovat bezpečnostní mezery.

Testování na COVID-19

Dobrovolné testování

READ  Statistici: Průměrná měsíční mzda v Československu je nyní 37 499 Kč

Od 1. března 2021 budou mít zaměstnavatelé možnost provádět samovyšetření svých zaměstnanců (tj. Testování bez poskytovatele zdravotní péče). Zaměstnavatel může získat testy na antigen v rámci standardní distribuční sítě, tj. Přímo od distributorů ve velkém měřítku nebo, pokud je to možné, v lékárně. Testy na antigeny jsou však osvobozeny podle § 4 odst. 8 zákoníku ministerstva zdravotnictví 56/2015. K testům musí být přiloženy také pokyny v českém jazyce. Zaměstnavatel je povinen seznámit všechny zaměstnance, kteří testy používají, se souborem informací o testech a pokyny k jejich používání. Faktura za zakoupené testy by měla být uschována, protože podléhá kontrole zdravotních pojišťoven za příspěvky z fondu prevence.

Příspěvek zdravotní pojišťovny platí maximálně čtyři testy na zaměstnance měsíčně. Zaměstnavatelé však mohou často provádět testy na antigeny dobrovolně – a na své vlastní náklady. Zaměstnavatel jednou za měsíc nahlásí pomocí příslušných formulářů počet kontrol provedených u zdravotních pojišťoven jednotlivých zaměstnanců, kteří byli testováni. Pojišťovny budou splácet příspěvek až do výše 240 Kč na osobu a měsíc. První vypořádání proběhne po březnu 2021.

Jednotlivci s laboratorně potvrzeným COVID-19 nebyli testováni, jejich izolační doba uplynula, neexistují žádné příznaky COVID-19 a první pozitivní test RT-PCR nebo antigen POC se netestuje o více než 90 dní později. Tyto skutečnosti má prokázat lékařská zpráva. Dále by neměli být testováni jedinci, kteří mají negativní výsledek testu RT-PCR nebo kteří nemají profesionálně provedený test antigenu POC déle než 48 hodin a kteří nemají příznaky Covit-19.

Zaměstnavatel je povinen vyhradit na pracovišti vhodný prostor pro testování, jako je nevyužitá místnost nebo koncentrační místnost zaměstnanců. Odpovídají také za vybavení autorizovaného personálu bezpečnostním vybavením (respirátor třídy FFP2 / KN95, ochranné brýle, ochranné rukavice), které pomáhají při provádění zkoušek. Můžete také testovat doma. V takovém případě zaměstnanec provede test před odchodem do práce.

Informace o výkonu a výsledku testu zaměstnance, včetně čísla pojištění, se zaznamenávají do přehledu testů prováděných oprávněným zaměstnancem. Pokud zaměstnanec kontroluje doma, nahlásí výsledek svému zaměstnavateli.

Pokud je to možné, ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje nadále využívat síť středisek pro testování antigenu POC, která jsou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnavatelé mohou provést tento test přímo ve společnosti, pokud jsou dohodnuti s požadovaným poskytovatelem zdravotní péče.

Povinné testování

Vedle výše uvedeného dobrovolného testování zaměstnanců zavedlo ministerstvo zdravotnictví také požadavek na povinnou kontrolu zaměstnanců v případě velkých zaměstnavatelů:

READ  Česko musí zlepšit efektivitu svého systému na podporu integrity a předcházení korupci ve vládě a policii

– Zaměstnavatelé musí zajistit, aby jejich zaměstnanci byli testováni do 3. března 2021;

– Musí otestovat své zaměstnance do 5. března 2021; A

– Do 12. března 2021 by zaměstnanci, kteří nebyli testováni za posledních sedm dní, neměli být na pracoviště vpouštěni.

– Zaměstnavatelé musí potvrdit způsob testování svých zaměstnanců do 5. března 2021;

– Musí otestovat své zaměstnance do 8. března 2021; A

– Zaměstnanci, kteří nebyli testováni za posledních sedm dní do 15. března 2021, by neměli být na pracoviště povoleni.

 • Pro zaměstnavatele s 250 zaměstnanci a více:
 • Pro společnosti s 50 až 249 zaměstnanci:

V obou případech musí být test opakován alespoň jednou týdně a testovací povinnost se nevztahuje na zaměstnance pracující z domova.

Samotné testování zaměstnanců pak mohou zaměstnavatelé zajistit následujícími způsoby:

 • Spolupráce s aktuálním poskytovatelem lékařských služeb souvisejících s prací zaměstnavatele (testování na místě);
 • Smluvní vztah s jiným externím poskytovatelem lékařských služeb (testování na místě);
 • Používání aktuálního stavu testovacích míst (testování mimo pracoviště);
 • Místní testování (testování mimo pracoviště) jiných poskytovatelů lékařských služeb – tj. Praktických lékařů, ambulantních specialistů, zubních lékařů a dalších poskytovatelů testování;
 • Vlastní testování (na místě nebo mimo místo);
 • V tomto případě zaměstnavatel zakoupí autotesty a dá je zaměstnancům.
 • Zkoušku lze provést přímo na místě za konkrétních zdravotních a bezpečnostních podmínek nebo zaměstnanci mohou otestovat doma a pravidelně informovat zaměstnavatele.
 • Zdravotní pojišťovny přispívají (v současné době 60 Kč za jeden test – maximálně čtyři testy na zaměstnance měsíčně) – odkazují na dobrovolnou metodu testování.

Společnost Catering

Od 2. března 2021 bude snížena funkčnost služeb podnikového stravování zaměstnanců. Související zařízení nyní mohou fungovat pouze jako stravovací a občerstvovací centra pro zaměstnance, ale zaměstnanci nemohou konzumovat jídlo a občerstvení zakoupené přímo v těchto zařízeních. Účelem je zajistit, aby se zaměstnanci během jídla shromažďovali. Toto opatření bylo brzy opraveno od 3. března 2021 a je možné znovu jíst v příslušných zařízeních, ale s odpovídajícími zdravotními omezeními. Za stolem může sedět pouze jedna osoba a u dlouhého stolu by měla být mezi lidmi alespoň 2 m mezera nebo mechanické zábrany, které brání šíření kapiček.

Shrnutí a návrhy

Tyto změny představují relativně zásadní změnu v povinnostech zaměstnavatele týkajících se epidemií COVID-19 v České republice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *